Unieke mediterrane binnentuin voor een lekkere Brabantse lunch.
Geniet van onze mooie siertuin in Het Groene Woud van Brabant!

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De volgende voorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen u en Gasthuishoeve. Door deze website te benaderen, te bekijken of te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u eraan gebonden bent en verklaart u alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van die op het gebied van export en hernieuwde export, te zullen naleven. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

KAMER VAN KOOPHANDEL

Gasthuishoeve is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 58792368.

PRIVACYBELEID

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor het verwerken van uw inschrijving, bestelling, het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van een abonnement aan u, of het afhandelen van een contact. Wij gebruiken uw gegevens voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn. Voor het leggen van contact met u in samenhang met bepaalde transacties. Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen. Door Gasthuishoeve en bepaalde organisaties: voor marketingdoeleinden, als u hiervoor toestemming hebt verleend. Voor het op de persoon toespitsen van uw interactie met onze sites, voor het vereenvoudigen van de navigatie en voor het opstellen van statistieken over het gebruik van websites. Als we gegevens van u verzamelen, kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat deze voor verdere marketingcontacten worden gebruikt. Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Gasthuishoeve wenst van u via onze website geen vertrouwelijke informatie te ontvangen, noch informatie waarvan u eigenaar bent. Houd er rekening mee dat alle informatie en al het materiaal dat aan Gasthuishoeve wordt toegezonden, geacht wordt NIET vertrouwelijk te zijn. Door Gasthuishoeve enige informatie of enig materiaal toe te zenden, verleent u Gasthuishoeve het onbeperkte, onherroepelijke recht die informatie of dat materiaal te kopiëren, te reproduceren, te publiceren, te uploaden, te plaatsen, te verzenden, te distribueren, in het openbaar af te beelden, uit te voeren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken en die informatie of dat materiaal anderszins vrijelijk te gebruiken. U gaat er tevens mee akkoord dat het Gasthuishoeve vrij staat gebruik te maken van elk idee, elk concept, alle kennis en alle technieken die u ons met welk doel dan ook toezendt. Wij zullen echter niet uw naam vrijgeven, noch anderszins het feit naar buiten brengen dat u materialen of andere informatie aan ons hebt toegezonden, tenzij (a) wij uw toestemming verkrijgen om uw naam te gebruiken; of (b) wij u er eerst van op de hoogte brengen dat de materialen of andere informatie die u naar een bepaald deel van deze site toezendt, wordt gepubliceerd of anderszins wordt gebruikt in combinatie met uw naam; of (c) wij daartoe van rechtswege worden gedwongen. Op personen terug te voeren informatie die u aan Gasthuishoeve verzendt ten behoeve van het ontvangen van producten of diensten, wordt behandeld overeenkomstig ons privacybeleid

LINKS NAAR DEZE SITE

Voor alle links naar deze website dient door Gasthuishoeve schriftelijk toestemming te worden verleend, met dien verstande dat Gasthuishoeve toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina’s die door de link worden geactiveerd (a) geen frames vormen rond enige pagina op deze website of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van deze site; (b) geen onjuiste voorstelling van zaken geven van uw relatie met Gasthuishoeve; (c) niet de indruk wekken dat Gasthuishoeve u, uw website of uw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of onderschrijft; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk over Gasthuishoeve wekken en geen schade berokkenen aan de goede naam of handelsmerken van Gasthuishoeve. Als aanvullende voorwaarde voor toestemming om naar deze website te linken, dient u ermee akkoord te gaan dat Gasthuishoeve deze toestemming om naar deze website te linken geheel naar eigen inzicht te allen tijde kan intrekken. U stemt ermee in om in een dergelijk geval onverwijld alle links naar deze website te verwijderen en het gebruik van enig handelsmerk van Gasthuishoeve te staken.

BEDRIJFSRELATIES

Mogelijk bevat deze website links of verwijzingen naar websites en informatiebronnen die niet van Gasthuishoeve zijn. Gasthuishoeve doet geen uitspraak of toezegging en geeft geen garantie met betrekking tot dergelijke websites of informatiebronnen van derden waarnaar vanaf enige Gasthuishoeve-site wordt verwezen of gelinkt of die vanaf enige Gasthuishoeve -site toegankelijk zijn. De aanwezigheid van een link naar een niet- Gasthuishoeve-website betekent niet dat Gasthuishoeve de inhoud of het gebruik van een dergelijke website onderschrijft of de eigenaar ervan aanbeveelt. Bovendien is Gasthuishoeve geen partij in, en niet verantwoordelijk voor, transacties die u aangaat met derden, ook niet indien u van dergelijke derden verneemt (of links naar dergelijke derden volgt) op een Gasthuishoeve-site. Bijgevolg erkent en aanvaardt u dat Gasthuishoeve niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijk externe sites of informatiebronnen en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud, diensten, producten of andere materialen die aanwezig zijn op of beschikbaar zijn via die sites of informatiebronnen. Indien u een niet- Gasthuishoeve-website bezoekt, zelfs een website die het Gasthuishoeve-logo voert, wees u er dan van bewust dat die website onafhankelijk is van Gasthuishoeve en dat Gasthuishoeve geen zeggenschap heeft over de inhoud van die website. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde u te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere potentieel destructieve programma’s, en om uw informatie te beschermen zoals u dat nodig acht.